ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ SURVEY

2011-12-03 00:47

 

Μετά από σχετικούς ελέγχους παρατηρήθηκε το γεγονός ότι σε πολλές σχολικές μονάδες οι Διευθυντές δεν έχουν μεριμνήσει για την ενημέρωση του SURVEY.

Επειδή η καταχώρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του SURVEY είναι υποχρεωτική για μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου  της Σχολικής μονάδας, πρέπει να ενημερωθούν άμεσα όλες οι καρτέλες στο σύστημα SURVEY.

Οι υπεύθυνοι SURVEY των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων, να μεριμνήσουν ώστε μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 να έχει αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας στην αντίστοιχη φόρμα του SURVEY της Σχολικής μονάδας.

Οι σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση να επικοινωνούν με τις Δ/νσεις στις οποίες υπάγονται ή να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους απευθείας στο σύστημα.

 

                                                                                         Ο  Περιφερειακός Διευθυντής
                                                                                                                           
                                                                                                                 
                                                                                          Δρ. Ηλίας Ε. Αργυρόπουλος

—————

Πίσω